Kristina Belyaeva for Fashion Collection Magazine

September 17, 2017

Ph.: Katya Lochekhina
Style: Olga Pelevina, Katya Lochekhina