New tests. LERA by Dmitrii Ryazanov

March 12, 2015